HomeSẢN PHẨMARABICA G1S16SẢN PHẨM

GLOBAL COFFEE

GLOBAL COFFEE PHA PHIN

GLOBAL COFFEE TÚI LỌC

ArabicaG1S16ArabicaG1S16ArabicaG1S16
SẢN PHẨM

SẢN PHẨM (6)

Arabica G1S13

Written by Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 14:55 Đăng ở mục SẢN PHẨM 0

ARABICA G1S13 

Độ ẩm : 12 % Max

Hạt đen : 0.2 % Max 

Hạt vỡ : 1 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn18 : 90% Min

Trên sàn13 : 100%

Đọc thêm...

Arabica G1S16

Written by Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 14:29 Đăng ở mục SẢN PHẨM 0

ARABICA G1S16 

Độ ẩm : 12 % Max

Hạt đen : 0.2 % Max 

Hạt vỡ : 1.5 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn16 : 90% Min

Trên sàn13 : 100%

Đọc thêm...

Arabica G1S18

Written by Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 00:00 Đăng ở mục SẢN PHẨM 0

ARABICA G1S18 

Độ ẩm : 12.5 % Max

Hạt đen : 0.4 % Max 

Hạt vỡ : 1 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn13 : 90% Min

Trên sàn12 : 100% 

Đọc thêm...

Robusta loại 1 sàng 13

Written by Thứ Sáu, 04 - 07 - 2014 14:15 Đăng ở mục SẢN PHẨM 0

Cà phê Robusta R2S13           Cà phê Robusta R2S13           Cà phê Robusta R2S13

5% đen vỡ, tạp 0.5%             3% đen vỡ, tạp 0.5%

Độ ẩm : 13 % Max                    Độ ẩm : 13 % Max                     Độ ẩm : 13 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max                 Đen & vỡ : 3 % Max                   Đen & vỡ : 5 % Max

Tạp : 1 % Max                         Tạp : 0.5 % Max                         Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max                       Hạt lạ : 0.5% Max                       Hạt lạ : 1% Max

Trên sàng 13 : 90% Min           Trên sàng 13 : 90% Min              Trên sàng 13 : 90% Min

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cà phê Robusta R2S13            Cà phê Robusta R2S13                    Cà phê Robusta R2S13 

ẩm 12.5%                                    NESTLE 7.2                                           NESTLE 7.1

Độ ẩm : 12.5 % Max                  Độ ẩm : 12 % Max                          Độ ẩm : 12 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max                  Đen & vỡ : 3 % Max                        Đen & vỡ : 3 % Max 

Tạp : 1 % Max                          Tạp : 0.5 % Max                              Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max                        Trên sàng 13 : 90% Min                  Trên sàng 13 : 95% Min

Trên sàng 13 : 90% Min            Trên sàng 12 : 97% Min

Đọc thêm...

Robusta loại 1 sàng 16

Written by Thứ Bảy, 01 - 09 - 2012 15:06 Đăng ở mục SẢN PHẨM 0

Robusta R1S16                        Robusta R1S16 đánh bóng                     Robusta R1S16 bắn màu

Độ ẩm : 12.5 % Max                  Độ ẩm : 12.5 % Max                                 Độ ẩm : 12.5 % Max

Đen & vỡ : 2 % Max                  Đen & vỡ : 0.6 %                                      MaxĐen & vỡ : 0.4 % Max 

                                                (black: 0.1%, brocken: 0.5%)                    (black: 0.1%, brocken: 0.3%)

Tạp : 0.5 % Max                       Tạp : 0.1 % Max                                       Tạp : 0.1 % Max

Hạt lạ : 0.5% Max                     Hạt lạ :                                                    Hạt lạ :

Trên sàng 16 : 90% Min            Trên sàng 16 : 90% Min                           Trên sàng 16 : 90% Min

Đọc thêm...

Robusta loại 1 sàng 18

Written by Thứ Bảy, 21 - 07 - 2012 15:33 Đăng ở mục SẢN PHẨM 0

Cà phê Robusta R1S18           Cà phê Robusta R1S18                Cà phê Robusta R1S18 clean

                                                wet polished

Độ ẩm : 12.5 % Max                Độ ẩm : 12.5 % Max                      Độ ẩm : 12.5 % Max

Đen & vỡ : 2 % Max                Đen & vỡ : 0.5 % Max                    Đen & vỡ : 0.4 % Max

                                                                                                   (black: 0.1%, Brocken: 0.3%)

Tạp : 0.5 % Max                     Tạp : 0.1 % Max                             Tạp : 0.1 % Max

Hạt lạ : 0.5% Max                   Hạt lạ : 0.1% Max                           Hạt lạ : 0.5% Max

Trên sàng 18 : 90% Min         Trên sàng 18 : 90% Min                  Trên sàng 18 : 90% Min

Đọc thêm...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA INTIMEX MỸ PHƯỚC